VMBO

Op deze pagina staan de scholen die vmbo (vmbo-gl, vmbo-kl, vmbo-bl) aanbieden, als ook praktijk- en entree-onderwijs.

In de gemengde leerweg volgen leerlingen over het algemeen 1 avo-vak minder dan in de mavo. In plaats daarvan krijgen ze 4 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van hetzelfde niveau als in de theoretische leerweg.

In de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader) volgen leerlingen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van een iets lager niveau dan in de gemengde en de theoretische leerweg.

In de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis) volgen de leerlingen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van een iets lager niveau dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.

Kerndoelen onderbouw vmbo

In de onderbouw (klas 1 en 2) van het vmbo volgen leerlingen onderwijs in de volgende vakken of leergebieden: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport; 2e vreemde taal (niet in vmbo-bl).
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan aspecten van: geschiedenis en staatsinrichting; aardrijkskunde; economie; natuur- en scheikunde; biologie; verzorging; informatiekunde;
techniek; beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Verplichte vakken bovenbouw vmbo

In de bovenbouw (klas 3 en 4) van het vmbo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken: Nederlands; Engels; maatschappijleer; lichamelijke opvoeding; kunstvakken inclusief ckv.

Profielen vmbo

Leerlingen in het vmbo kiezen uiterlijk aan het eind van het 2e leerjaar voor een profiel. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zijn er in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg 10 profielen: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT; Maritiem en techniek; Zorg en welzijn; Economie en ondernemen; Horeca, bakkerij en recreatie; Groen; Dienstverlening en producten.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemende leerweg en theoretische leerweg. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.