MAVO

Op deze pagina staan de scholen die mavo (vmbo-tl) aanbieden.

In de theoretische leerweg (vmbo-tl) – de mavo – volgen leerlingen over het algemeen alleen algemeen vormende (avo-) vakken.

Kerndoelen onderbouw vmbo

In de onderbouw (klas 1 en 2) van het vmbo volgen leerlingen onderwijs in de volgende vakken of leergebieden: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport; 2e vreemde taal (niet in vmbo-bl).
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan aspecten van: geschiedenis en staatsinrichting; aardrijkskunde; economie; natuur- en scheikunde; biologie; verzorging; informatiekunde;
techniek; beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Verplichte vakken bovenbouw vmbo

In de bovenbouw (klas 3 en 4) van het vmbo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken: Nederlands; Engels; maatschappijleer; lichamelijke opvoeding; kunstvakken inclusief ckv.

Profielen vmbo

Leerlingen in het vmbo kiezen uiterlijk aan het eind van het 2e leerjaar voor een profiel. In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen: Techniek; Zorg en welzijn; Economie; Landbouw (Groen).

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.

De mavo is de theoretische leerweg van het vmbo.